خلیلی آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.