خرید سکه و شمش طلا در ٢ سال اخیر در ایران و عربستان، سیر صعودیایران و نزولی در عربستان ،ایرانی ها در سه ماهه اول ٢٠١٨ ٩ تن طلا خریده اند