شرکت حمل و نقل توکا+بورس نیوز

شرکت حمل و نقل توکا با شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرارداد منعقد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت حمل و نقل توکا از انعقاد قرارداد بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، انعقاد قرارداد بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه به مبلغ ۱۰۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال انجام شد.

انعقاد قرارداد حتوکا+بورس نیوز