شرکت بین المللی توسعه ساختمان ۶ دانگ عرصه و اعیان و منافع و حقوق عرفی و قانونی ۱۶ واحد با کاربری تجاری برج بین الملل تهران را واگذار کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت بین المللی توسعه ساختمان از فروش ۶ دانگ عرصه و اعیان و منافع و حقوق عرفی و قانونی ۱۶ واحد با کاربری تجاری برج بین الملل تهران خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۱۶ واحد تجاری برج بین الملل تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ به شرکت تعاونی خدماتی بازار برج ایمن فروخته شد.

مبلغ قرارداد بر پایه نظر کارشناسی ۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.