بررسی ۴ ساله در حوزه شاخص‌های اقتصادی  پتروشیمی مبین، نشان می‌دهد که توزیع ثروت در میان ذینفعان این شرکت  به خوبی صورت گرفته است.

به گزارش رتبه آنلاین، بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی پتروشیمی مبین در «سامانه ملی اندازه گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران IRPMC»، نشان داده است که سهامداران این مجموعه در سال‌های اخیر روندی سودآور را تجربه کرده اند.

بر پایه گزارش، در یک بنگاه اقتصادی مدیریت ارشد به دنبال ایجاد ارزش افزوده و یا ثروت بیشتر در طی یک دوره مالی اس و از این رو  این ثروت ایجاد شده در بین کسانی که مسبب ایجاد این ثروت شده اند توسط مدیریت ارشد توزیع می‌شود.

با توجه به اینکه، صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه بر و تولیدات این شرکت‌ها بیشتر وابسته به تجهیزات است،  هر سال مقدار قابل توجهی از این ثروت به نوسازی تجهیزات اختصاص می‌یابد که در هزینه سرمایه های یک شرکت اثر می‌گذارد.

 

سود آوری در مرز ثبات

تحلیل وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پتروشیمی مبین گویای این حقیقت است که سهم سود از ثروت افرینی ارزش افزوده ایجاد از سال ۹۲ با نرخ ۷۲ درصد به ۷۰ درصد در سال ۹۳ کاهش داشته است و دوباره از سال ۹۳ با روند افزایشی یک درصدی به ۷۱ درصد رسیده است . ادامه این روند هم در سال ۹۵ باعث شده است تا سود اوری ۷۳ درصدی ثبت شود که در مقایسه با سال ۹۲ و سالهای میانی بررسی هم افزایشی است . این اعداد گویای این حقیقت است که فعالیت‌های این پتروشیمی در نهایت باعث سود اوری این مجموعه و ذینفعانش شده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.

 

ترکیب ارزش افزوده پتروشیمی مبین در دوره ۴ ساله ۹۲ تا ۹۵ (درصد)

 

اداره موفق شرکت با کاهش هزینه سرمایه

بر اساس این گزارش، در شرکت پتروشیمی مبین هزینه سرمایه یا استهلاک (با وجود مقدار به نسبت بالا) روند در۴ سال کاهشی است و از ۲۴ درصد در سال ۹۲ طی یک روند نزولی به ۲۲، ۱۱۶ و ۱۲ درصد در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رسیده است. بر این پایه می توان گفت که مقادیر هزینه تسهیلات و مالیات، در سطح پایینی مدیریت شده است که از مزایای اداره موفق این مجموعه بوده است. (شرح جدول )

روند ۴ ساله دستمزد

در حوزه جبران خدمات(هزینه دستمزد)، سهم جبران خدمات کارکنان در این شرکت روندی متفاوت داشته است و از ۴ درصد سال ۹۲ به ثبات ۶ درصدی در سالهای ۹۳ تا ۹۵ رسیده است .

بر همین اساس می‌توان گفت که نقش کارکنان شاغل در پتروشیمی مبین از ثروت ایجاد شده نیز به خوبی مدیریت شده تا سهم مناسبی از این ثروت به سهامداران در قالب سود تعلق بگیرد.

بر پایه این گزارش، سهم سهامدار در این سال‌ها افزایشی است که با هدف نهایی فعالیت یک بنگاه اقتصادی که همانا افزایش ثروت سهامدار است هم‌راستاست.

گفتنی است که افزایش سهم کارکنان از ثروت ایجاد شده می‌تواند در پایداری وضعیت مناسب اقتصادی در شرکت تاثیرگذار باشد. چرا که بر اساس تعاریف سازمان بهره وری اسیایی، ارزش افزوده به میزان ثروتی اطلاق می‌شود که یک بنگاه اقتصادی در طی مدت یک دوره مالی که معمولا یک سال است ایجاد می‌کند. در این بخش، محاسبه ارزش افزوده نیز برای هر بنگاه اقتصادی از جمع مقادیر سود یا زیان سالیانه و هزینه های جبران خدمات کارکنان، تسهیلات اعتباری، سرمایه و مالیات پرداختی به دست می‌آید.از همین رو برای تحلیل وضعیت اقتصادی بنگاه، سهم هر یک از اجزای ارزش افزوده در هر سال محاسبه شده و تغییرات آن بررسی می‌شود.