در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تورم به طور متوسط ۸ درصد بوده است؛ در ادامه نگاهی می‌اندازیم به نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در ماه دوم امسال.