شورای عالی بورس پس از چهار ساعت جلسه به «حذف صورت‌مساله» رای داد

تصمیم صف‌ساز یا رونق‌ساز؟