بورس نمایه

افزایش سرمایه دوازده شرکت بورسی‌ به تایید حسابرس شرکت‌ها رسیده است.

به گزارش رتبه آنلاین از صدای بورس، افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی لنت ترمز ایران،‌ فرآورده های غذایی و قند چهارمحال،‌ کارخانجات پلاسکوکار سایپا،‌ نیروکلر،‌ مدیریت سرمایه گذاری امید،‌ صنایع جوشکاب یزد،‌ تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک،‌ شیر پاستوریزه پگاه گیلان،‌ صنایع بسته بندی ایران، گروه صنعتی پاکشو،‌ داروسازی سبحان انکولوژی و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به تایید حسابرس شرکت‌ها رسیده است.

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران با نماد «خلنت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۸۸ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ به تایید هیئت مدیره رسیده بود . این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش و رعایت حداقل سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی دوم بورس خواهد بود.

 

شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با نماد «قچار» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۵۶۰ میلیارد ریال به مبلغ دو هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده بود . این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور مازاد تجدید ارزیابی خواهد بود.

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا
شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا با نماد «پلاسک» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۹۱۳,۹۳۸,۶۲۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۷۹,۵۱۴,۶۲۳,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ,مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور توازن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ) رسیده است.

شرکت نیروکلر
شرکت نیروکلر با نماد «شکلر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای پروزه و اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزمودگان) رسیده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با نماد «وامید» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده – مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و انجام سرمایه گذاری جدید به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) رسیده است.

شرکت صنایع جوشکاب یزد
شرکت صنایع جوشکاب یزد با نماد «بکاب» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام طرح توسعه به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود ) رسیده است.

 

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک
شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک با نماد «دبالک» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی در صورت وضعیت مالی شرکت و طرحهای توسعه ای خطوط تولیدی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر ) رسیده است.

 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با نماد غگیلا(پگاه گیلان) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۶,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه) رسیده است.

 

شرکت صنایع بسته بندی ایران
شرکت صنایع بسته بندی ایران با نماد «فبیرا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای دو طرح تولید درب آسان باز شو وخرید دستگاه کویل کاتر به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور) رسیده است.

شرکت گروه صنعتی پاکشو
شرکت گروه صنعتی پاکشو با نماد «پاکشو» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ۴ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بیات رایان) رسیده است.

 

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با نماد «دسانکو» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر) رسیده است.

 

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نماد «پارتا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جهت اصلاح ساختار مالی با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر ) رسیده است.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه‌های یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.