برترین صفوف خریدوفروش بورس امروز ۱۴ بهمن

برترین صفوف تقاضا و عرضه در بورس و فرابورس در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش امروز به شرح جداول زیر است؛

برترین صفوف خریدوفروش بورس امروز

برترین صفوف خریدوفروش بورس امروز