بر اساس مجوز صادره از سازمان بورس سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند از ۲ هزار میلیارد ریال به ۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش رتبه آنلاین از کدال، بر اساس  مجوز صادره از سازمان بورس سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند از ۲هزار میلیارد ریال به ۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه به منظور رعایت حداقل سرمایه شرکتهای تامین سرمایه، بهبود ساختار سرمایه، توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات به منظور قبولی مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انتشار اوراق صورت خواهد گرفت.