علی عالی دبیر گروه ورزش اعتماد خبرداد که رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با همسر⁧ آتوساعباسی ⁩نشست و مشکلات حل شد. آن‌ها صاحب باشگاه دوچرخه‌سواری شدند.