بازدهی ضعیف ۳۴۲ درصدی صندوق سرمایه گذاری سینا

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸ درصد سهام، و ۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس‌نیوز، صندوق سرمایه گذاری سینا در هفته گذشته و با توجه به بازدهی منفی ۱۰.۳ درصدی آن به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال و ۴۲۸ میلیون ریالی رسیده است.

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.

بازدهی ضعیف ۳۴۲ درصدی صندوق سرمایه گذاری سینا

بازدهی هفته و ماه گذشته صندوق منفی بوده است و همچنین بازدهی سالیانه صندوق نیز ۳۴۲ درصد در سال بوده است.

بازدهی ضعیف ۳۴۲ درصدی صندوق سرمایه گذاری سینا

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۸ درصد سهام، و ۲ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. دو سوم از دارایی‌های صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

بازدهی ضعیف ۳۴۲ درصدی صندوق سرمایه گذاری سینا

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

بازدهی ضعیف ۳۴۲ درصدی صندوق سرمایه گذاری سینا

با توجه به اینکه اطلاعات جدول زیر مربوط به صورت وضعیت پرتفوی این صندوق در ۱۰ مرداد ماه سال جاری است، انتظار می‌رود که در طی این مدت شاهد برخی تغییرات در سرمایه گذاری‌های صندوق باشیم.