شهر باستانی پترا اردن شهری است کامل که همه آن در کوه و در تخته سنگ‌هایی به رنگ گل سرخ یا رنگ صورتی تراشیده شده‌ است. کلمه پترا به زبان یونانی به معنی صخره است و چون این شهر باستانی تماماً در سنگ (صخره) کنده شده‌است آن را پترا نامیده‌اند. این شهر تاریخی در سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد.

عکس‌ها: sputniknews