ایران ازنظر آزادی_مطبوعات در سال ۲۰۱۷، دربین ۱۸۰ کشور حائز رتبه ۱۶۵ شده است. باوجود صعود ۶ پله ای در طول دو سال، هنوز فضای مطبوعات باب میل اهالی این صنف نیست.