رضا شیوا: از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰هزار تومانی قیمت خودرو طبیعی است اما افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست. فقط در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم.