افزایش سرمایه

شرکت گلتاش در نظر دارد افزایش سرمایه انجام دهد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گلتاش در نظر دارد سرمایه شرکت را افزایش دهد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به موافقت سهامدار عمده مبنی بر افزایش سرمایه از ۲ محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران، شرکت گلتاش در نظر دارد گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا سقف مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال و همچنین آورده نقدی و مطالبات سهامداران تا سقف ۹۰۰ میلیارد ریال را تهیه کند.

افزایش سرمایه