دوشنبه 27 فروردین 1403
خانهاسلایدر اصلی«اعتبار» سرمایه کافی برای رقابت‌پذیری

«اعتبار» سرمایه کافی برای رقابت‌پذیری

وضعیت امتیازات شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در فاکتور شاخص‌های بهره‌وری چندان رضایت بخش نبوده و این شرکت تنها توانسته نیمی از امتیازات را به خود اختصاص دهد.

به گزارش رتبه‌آنلاین، در سلسله گزارش‌های بررسی‌ رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی در جشنواره ملی بهره‌وری، نوبت به شرکت بازرگانی قائم تجارت امین رسیده که در روزهای پایانی سال 85 تاسیس شده استو بیش از 8سال بوده که این شرکت دارای کارت بازرگانی است.

اعتبار

در این بخش، شرکت‌ها می‌توانند حداکثر 10 امتیاز را بر اساس سابقه اعتبارات دریافتی «3 امتیاز»، مبلغ چک برگشتی«3 امتیاز»، مفاصا حساب مالیاتی«2 امتیاز» و حجم مالیات«2 امتیاز» بدست آورند.

بر اساس معیارهای ذکر شده،  شرکت بازرگانی قائم تجارت امین توانسته در شاخص سابقه اعتبارات دریافتی سه امتیاز کامل را کسب کند چراکه ارزش اعتبارات آنها به بیش از بیست میلیارد ریال رسیده ضمن آنکه این شرکت نیز بخاطر نداشتن چک برگشتی امتیاز کامل این بخش را کسب کرده است.

این شرکت با دارا بودن مفاصا حساب مالیاتی در این بخش نیز عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته و توانسته حداکثر امتیاز لازم را کسب کند و از سوی دیگر در بخش حجم مالیات نیز کارنامه‌ای شفاف داشته و امتیاز کامل را بدست آورده است.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین توانست در بخش اعتبار امتیاز کامل را بدست بیاورد.

قابلیت راهبری و سیستم های مدیریت

در این بخش از مسابقه ملی بهره‌وری، شش فاکتور «بررسی تجارب و صلاحیت اعضا»، «گواهینامه‌ها و تایید صلاحیت‌ها»،«ارزیابی راهبرد سازمان»،«ارزیابی نظام نامه کیفیت»،«ارزیابی مدیریت زنجیره ارزش»،«تاثیر رتبه بندی در مدیریت زنجیره ارزش» تقسیم بندی شده که هر بخش دارای سه امتیاز و در مجموع 18 امتیاز است.

متاسفانه شرکت فوق در این فاکتورها تنها در بخش بررسی تجارب و صلاحیت اعضا توانسته شاخص 2.80 را بدست آورد و در شاخص‌هایی نظیر گواهینامه‌ها و تایید صلاحیت‌ها نمره یک را از 3.5 کسب کند.

همچنین در دیگر فاکتور این شاخص، ارزیابی راهبرد سازمان نیز این شرکت از 5 امتیاز، نمره 1.50 را بدست آورد.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در این بخش امتیاز، 5.30 را از 18نمره بدست بیاورد.

حوزه مدیریتی

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در این بخش از مسابقه، با کسب نمره 20.85 از 30 نمره در این بخش نتوانسته نمره قابل قبولی را از خود برجای بگذارد.

درصد سهم اجزای ارزش افزوده به روش درآمد در سال 92 و 93 به نرخ جاری

در بررسی این بخش در‌می‌یابیم که به پنج شاخص «درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده»،«درصد سهم سود در ارزش افزوده»،«درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده»،«درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده» و «درصد سهم مالیات در ارزش افزوده» تقسیم‌بندی شده است.

این شرکت در بخش درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده طی این دو سال، به ترتیب در سال 92 و 93 برابر با یک درصد بوده ضمن آنکه در بخش درصد سهم سود در ارزش افزوده این شرکت طی این دوسال آمار 33درصد و 51درصدی را ثبت کند.

با بررسی آمارهای ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی قائم تجارت امین، شاخص درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده این شرکت تقریبا آمار 64درصد و 44درصدی را به نمایش گذاشته را در این 2سال بدست آورده است.

بر اساس این گزارش، نکته جالب در شاخص‌های درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده طی دوسال این جدول، ثبت عدد صفر بوده است.

همچنین در فاکتور درصد سهم مالیات در ارزش افزوده، این شرکت برای سال 92 و 93 به ترتیب آمارهای «2درصد و 4درصد» را به ثبت رسانده‌ند.

تحلیل ارزش افزوده و توليد (AV)

بر اساس جدول زیر،‌ این بخش به سه قسمت «روند، رشد و مقایسه با میانگین صنعت و برنامه های توسعه(5امتیاز)»، «ترکیب ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت(5امتیاز)» و « ارزش افزوده به ارزش ستانده(2امتیاز)» دسته‌بندی شده است.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین همانند این جدول در نخستین بخش، امتیاز 4 و در قسمت ترکیب ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت 3.50 امتیاز را کسب کرده است.

همچنین این شرکت در بخش ارزش افزوده به ارزش ستانده که ارزیابی آن از سال‌ 89 تا 93 بوده یک شیب دارای رشد را سپری کرده که از شاخص 0.02 به 0.24 درصد را رسانده استو 1.30 را از 2 نمره بدست آورده است.

این شرکت در این بخش، از مجموع 12 امتیاز، 8.80 را بدست آورده است.

شاخص‌های بهره‌وری

بر اساس این گزارش، فاکتور بهره‌وری از پنج شاخص «رقابت پذیری هزینه نیروی کار AV/LC،»، «بهره وری سرمایه AV/DA»،«بهره‌وری کل عوامل AV/(αK+βL)»،«بهره‌وری انرژی» و«سرانه دستمزد» طی سال‌های 89-93 تقسیم‌بندی شده است.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در بخش رقابت پذیری هزینه نیروی کار AV/LC نمره 2.80؛ بهره وری سرمایه AV/DA، نمره 0.50؛‌ بهره‌وری کل عوامل 2.10 و در بخش سرانه دستمزد نیز 0.60 را گرفته که در مجموع10  تنها 6 امتیاز توسط این شرکت کسب شده است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید