شهر بهتر زندگی بهتر، سازمان ملل متحد ۳۱ اکتبر هرسال را روز جهانی شهرها نام گذاری کرده است. انتظار می‌رود این روز به طو رگسترده‌ای موجب افزایش توجه جامعه بین‌المللی به شهرنشینی در سطح جهان و افزایش همکاری بین کشورها به منظور دستیابی به فرصت‌ها و توجه به چالش شهرنشینی و همیاری برای توسعه شهری پایدار در سراسر جهان گردد.