ارائه مستندات جدید تخلفات بورسی به بازپرس پرونده بازار سرمایه

قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته مستندات جدید پرونده تخلفات بورسی مطابق تقاضای صورت گرفته به بازپرس این پرونده ارائه شد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به آخرین اقدامات نظارتی مجلس در رابطه با بازار سرمایه گفت: بازپرس پرونده تخلفات بورسی چند وقت پیش خواستار ارائه مستندات جدید مبنی بر تخلفات این بازار از بنده شدند.

وی تصریح کرد: از این رو روز گذشته گزارشی با مهر و امضای بنده پیرو تخلفات بازار سرمایه و در قالب مستندات جدید، به بازپرس مربوطه این پرونده ارسال شد.این موارد جدید جهت تکمیل مستندات قبلی پرونده به مسئولین ارائه شد.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده تخلفات بورسی در حال حاضر شکل گرفته و باز پرسی این پرونده آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولین دستگاه قضا به دنبال متخلفین این حوزه رفته و احتمالا این افراد احضار شده و آنها را مورد بازپرسی قرار خواهند داد.