کارشناسان نسبت به بورس امروز تا حدودی امیدوار هستند.

بورساحتمال مثبت شدن بورس امروز (۹۹/۱۲/۰۶)

آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده اند احتمال مثبت شدن بورس برای امروز وجود دارد. البته برخی دیگر نیز به بازار منفی یا متعادل اعتقاد دارند. در ادامه این نظرات به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۶اسفند