امروز در اتفاقی جالب شاخص کل اندکی منفی است اما شاخص هم وزن مثبت شده است.