نازنین جمشیدی در پی کم آبی کارتون زیر را در روزنامه شهروند منتشر کرد.