گره‌گشایی با مکانیزم بازار

گره‌گشایی با مکانیزم بازار

حسن خوشپور | کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه طبق مفاد قانون خدمت وظیفه عمومی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه افراد ذکور...

ادامه مطلب ...