کاهش ۳۸درصدی تجمعات اعتراضی در سال جاری رحمانی فضلی خبر داد

کاهش ۳۸درصدی تجمعات اعتراضی در سال جاری

وزیر کشور گفت: با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38درصد کاهش یافته است....

ادامه مطلب ...