کردستان دارنده رتبه اول فرسایش خاک در کشور مدیر مرکز پژوهش و توسعە جنگلداری زاگرس شمالی اعلام کرد

کردستان دارنده رتبه اول فرسایش خاک در کشور

 به گفته مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، ارزیابی میانگین فرسایش خاک در ایران قریب به ۱٦ تا ۱٨ تن هکتار است کە متاسفانە در بین استان‌های کشور، کردستان رتبه اول فرسایش خاک را داراست....

ادامه مطلب ...