اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در یک منتهی به تابستان سال جاری، تورم تولیدکننده بخش معدن به ۵۹٫۲ درصد رسیده است.
به گزارش رتبه آنلاین از پایگاه خبری اتاق ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل تابستان ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸، نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۹.۲ درصد رسیده است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ۱۳۹۸ به ۳.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  ۱۳۹۸، ۱۳.۴ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ۱.۳- درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۳.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۵.۹ درصد است.

تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره‌برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال جاری کاهش داشته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل تابستان ۱۳۹۸ به ۵۱.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ۱۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل تابستان ۱۳۹۷، ۵۱.۴ درصد افزایش دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ (۹۱.۶ درصد )،استخراج کانه‌های فلزی (۵۱.۸ درصد ) و استخراج سایر معادن (۳۸.۴ درصد ) است.

تورم نقطه‌به‌نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۹.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ (۷۱.۹ درصد )، استخراج کانه‌های فلزی (۶۵.۴ درصد ) و استخراج سایر معادن (۳۴.۰ درصد ) است.