با همکاری انجمن توسعه بهره وری ایران و جشنواره ملی بهره‌وری، اولین نشست تخصصی بررسی شاخص‌های بهره‌وری در صنعت بیمه ۱۱اردیبهشت برقرار می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین، انجمن توسعه بهره وری ایران با همکاری جشنواره ملی بهره وری، در نظر دارد در راستای آشنایی با شاخص های بهره وری و کمک به بنگاه‌های اقتصادی در جهت ارتقای وضعیت بهره وری خود، سلسله نشستهای تخصصی متناسب با نوع صنعت برگزار کند.

بر اساس این اطلاع در یک رویداد اختصاصی از مدیران و کارشناسان مرتبط شرکت‌های هر صنعت دعوت می‌شود تا در نشست‌های مربوطه حاضر شوند.

بر این پایه در ۱۱ اردیبهشت ماه انجمن با همکاری جشنواره ملی بهره وری قرار است تا  نشست خود را  اختصاص به صنعت بیمه کشور دهد.
در برنامه نشست یاد شده در حوزه بیمه کشور، وضعیت رقابت پذیری ایران در سطح بین‌المللی و مقایسه وضعیت بهره وری صنعت بیمه با صنایع منتخب انجام خواهد شد.

همچنین بررسی وضعیت شاخص های بهره وری شرکت های فعال در صنعت بیمه و پرسش و پاسخ نیز برقرار است.