ساختار دارایی های شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با سه شرکت لیزینگ خارجی مجموعه اوریکس شامل لیزینگ عمان اوریکس، سعودی اوریکس و پاکستان اوریکس در سال ۲۰۱۵ میلادی بررسی و مقایسه شد.

به گزارش رتبه آنلاین و براساس گزارش شبکه بهینه کاوی ایران، دراین سال موجودی نقدی لیزینگ اقتصاد نوین با ۵٫۴۷ درصد بالاتر از میانگین چهار شرکت مورد بررسی رتبه نخست را از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۵ موجودی نقدی این شرکت ۹ درصد بوده درحالی که لیزینگ عمان ۰٫۳۷ درصد، سعودی ۴٫۱۵ درصد و پاکستان ۰٫۶۱ درصد بوده است. میانگین موجودی نقدی این شرکت ها ۳٫۵۳ درصد بوده است.

در شاخص حسابها و اسناد دریافتنی تجاری نیز عملکرد لیزینگ اقتصاد نوین ۵٫۳۹ درصد بالاتر از میانگین ۳۲٫۶۸ درصد چهار شرکت بوده است. دراین سال عملکرد لیزینگ سعودی با ۵۵٫۱۲ درصد رتبه نخست و لیزینگ اقتصاد نوین با ۳۸٫۰۷ درصد رتبه دوم را دار بوده است.

اما در سرمایه گذاری کوتاه مدت لیزینگ اقتصاد نوین با عملکرد صفر درصد ۲۵٫۵۶ درصد از میانگین این گروه پایین تر بوده است. برخلاف آن این شرکت در سرمایه گذاری بلندمدت عملکرد مطلوبی داشته است به طوری که عملکرد ۱۱٫۵۱ درصد آن ۷٫۵۸ درصد از میانگین ۳٫۶۸ درصد گروه بالاتر بوده است.

در سرفصل دارایی های جاری نیز سهم دارایی های جاری لیزینگ اقتصاد نوین از کل دارایی های آن برابر با ۵۵٫۳۱ درصد بوده که تنها از یک شرکت بیشتر بوده است. دراین بخش میانگین کل گروه ۶۴٫۲۹ درصد بوده که عملکرد اقتصاد نوین ۸٫۹۹ درصد کمتر بوده است.

همچنین سهم زمین در دارایی های لیزینگ اقتصاد نوین بالاترین سهم درمیان این شرکت ها بوده است به طوری که ۰٫۴۰ درصد بیش از میانگین ۰٫۳۰ درصد گروه بوده است. دراین سال سهم زمین از دارایی های اقتصاد نوین ۰٫۷۱ درصد بوده است درحالی که لیزینگ های عمان و سعودی هسچ سهمی دراین بخش نداشته اند.

در بخش ساختمان نیز اقتصاد نوین رتبه دوم را از آن خود کرده است. درحالی که میانگین این گروه ۰٫۱۲ درصد بوده عملکرد اقتصاد نوین ۰٫۰۶ درصد بیشتر بوده است. در تاسیسات هم اقتصاد نوین رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اما در اثاثیه اداری سهم دو شرکت از آن بیشتر بوده است.