شاخص قیمت مرغ و تخم مرغ نسبت به فصل گذشته افزایش یافت.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش یافته است.
 به گزارش رتبه انلاین از  مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان سال ١٣٩۶ به عدد ٢٩٨,٩۵ رسید که ٨.١٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ١۴.٧٧ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

گروه مرغ با افزایش ١٠.٩۵ درصدی و گروه تخم مرغ با افزایش ٣.٣٩ درصدی، افزایش ٨.١٨ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٨.۵٠ و ٣١.۶۵ درصد افزایش، موجب افزایش ١۴.٧٧ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩۶ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩۵، معادل ١۵.٣٧ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩۶ نشان می‌دهد که تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین و کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های کرمان با ٣١,۶۴ و گیلان با ٢.١٧ درصد است. همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل قبل افزایش داشته اند به طوری که استان‌های اردبیل و اصفهان به ترتیب با ١٣.٠٣ و ١.١٨ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

شاخص گروه­های اصلی

۱. مرغ

در زمستان ١٣٩۶ شاخص گروه مرغ به ٣٠۶,٣۶ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٠.٩۵ و ٨.۵٠ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٨.٨٣، ٩.٧۶ و ١۶.١٩ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته اند. همچنین اقلام مذکور به ترتیب ٩.١۶، ١٠.٠٨ و ٢.۵١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

تخم مرغ

در زمستان ١٣٩۶ شاخص گروه تخم مرغ به ٢٧٠,۴۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣.٣٩ و ٣١.۶۵ درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۴.۴۴ و ٢.۴٧ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢۶.٨٩ و ٣۶.١٩ درصد افزایش داشته است.

۲. سایر

این گروه شامل کود است، در زمستان ١٣٩۶ شاخص کود به ٨٩۶,١٧ واحد رسیده که به ترتیب ١.١٧ و ۵.٣٠ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.