به گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال تولید یک مدل اتوبوس در خودروسازان داخلی متوقف شد.

 در این مدت تولید اتوبوس مان R۰۷شرکت یاوران خودرو شرق با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از هشت دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.

 در شهریور ماه امسال، گذشته از اتوبوس یاد شده، تولید پنج مدل اتوبوس دیگر در خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.