بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت ذوب و روی اصفهان از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش رتبه آنلاین از کدال، بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، سرمایه شرکت ذوب و روی اصفهان از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه  ۵۰ درصدی از محل سود انباشته صورت می پذیرد.

افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریالی به  منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده، صورت خواهد گرفت.