شاید برایتان جالب باشد بدانید که گران‌ترین شهرهای جهان کجا هستند.

بر اساس گزارش رتبه آنلاین، گرانترین شهر برای زندگی و کار لندن است که در سال ۲۰۱۶ انتخاب شده است .