براساس رتبه‌بندی جهانی که در سال ۲۰۱۷ انجام شده است بهترین کارفرمایان از نظر کمپانیها  به ترتیب در شرکت‌های زیر قرار دارند: