۴۰ اقدام منطقه آزاد ماکو در مسیر پیشرفت دستاوردهای توسعه منطقه ای در قالب ۵ محور بررسی شد:

۴۰ اقدام منطقه آزاد ماکو در مسیر پیشرفت

18 راهبرد تدوین و 41 هدف عملیاتی  با 239 برنامه عملیاتی پیگیری شده است...

ادامه مطلب ...