جایی برای نئاندرتال‌ها نیست

جایی برای نئاندرتال‌ها نیست

خبرگزاری‌ها مدعی شدند که بقایای یک نئاندرتال در ایران کشف شده. اين خبر جامعه جهانی رو در بهتي عميق فرو برد. آخه تو ایران؟ مگه می‌شه؟ نئاندرتال‌ها همیشه از انسان‌های خردمند فرار می‌کردند چون انسان‌ها ازشون بيگاري...

ادامه مطلب ...