آرشیو "شفافیت‌حاکمیت و اقتصاد‌ایران"

سایه‌ای از بخش دولتی بر سرخصوصی‌های صنعت بیمه است روند کاهش تصدی گری دولت در حوزه بیمه بررسی شد

سایه‌ای از بخش دولتی بر سرخصوصی‌های صنعت بیمه است

    کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی در کنار افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از اهداف خصوصی سازی است که درسیاست‌های کلی اصل 44 به آن اشاره داشته...

ادامه مطلب ...
ضرورت انجام بررسی در زمینه رقابت‌پذیری بررسی حرفه ای موضوع تجارت در یک گزارش رقابت پذیری (بخش دوم)

ضرورت انجام بررسی در زمینه رقابت‌پذیری

رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شركتهای آن است  و در مجموع رقابت پذیری یك اقتصاد به رقابت پذیری شركت‌های داخل آن بستگی دارد. ...

ادامه مطلب ...