سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در بهمن ماه امسال ۱۴ شرکت هوایی در مجموع ۵ هزار و ۸۰۷ پرواز در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند که ۵۴ درصد آن با تاخیر انجام شده است.

به گزارش رتبه آنلاین، از پنج هزار و ۸۰۷ پرواز فرودگاه مهرآباد در بهمن ماه، سه هزار و ۱۳۹ پرواز با تاخیر و ۲ هزار و ۶۶۸ پرواز به موقع انجام شد.
با تاخیر ۶۹ درصدی پروازها، شرکت هواپیمایی کارون در راس بیشترین تاخیرها قرار گرفت و و پس از آن شرکت زاگرس با ۶۱ درصد و ایران ایر با ۵۹ درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند.
در این ماه ۵۸ درصد پروازهای شرکت هوایی آتا ایر، ۵۵ درصد پروازهای کاسپین و ۵۴ درصد پرواز شرکت های آسمان و تابان از فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام شده است.
در بهمن ماه شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۸۳ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۵۹ پرواز آن بموقع و ۵۳۱ پرواز با تاخیر صورت گرفت.
همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۶۴۴ مورد بود که ۳۵۶ پرواز آن بموقع و ۲۸۸ پرواز آن با تاخیر انجام شد.
در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۴۸۸ پرواز از مهرآباد داشته باشد که ۲۰۷ مورد آن بموقع و ۲۸۱ پرواز آن با تاخیر بود.
شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۶۸۴ پرواز انجام داد که ۲۷۹ پرواز آن بموقع و ۴۰۵ مورد آن با تاخیر همراه شد.
بر اساس این گزارش، در بهمن ماه امسال شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۶۸۳ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۶۳ پرواز آن بموقع و ۴۲۰مورد آن با تاخیر بود.
شرکت هوایی کاسپین نیز در این ماه ۳۹۵ پرواز از مهرآباد داشت که ۱۷۹ مورد آن بموقع و ۲۱۶ پرواز آن با تاخیر انجام شد.
شرکت هوایی کیش ایر در بهمن ماه سال جاری در مجموع ۴۴۷ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۲۵ مورد آن بموقع و ۲۲۲ مورد آن با تاخیر بود.
در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۳۹۷ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۱۶۲ مورد آن بموقع و ۲۳۵ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.
هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۳۰۲ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۳۹ مورد آن بموقع و ۱۶۳ پرواز آن با تاخیر بود.
شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه ۲۹۰ پرواز داشت که ۱۶۵ مورد آن بموقع صورت گرفت و ۱۲۵ مورد آن با تاخیر انجام شد.
در بهمن امسال شرکت هوایی معراج از مهرآباد ۵۵ پرواز انجام داد که ۳۹ مورد آن بموقع و ۱۶ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرد.
در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع ۱۸۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۹۴ مورد آن بموقع و ۸۶ پرواز آن با تاخیر انجام شد.
در بهمن ماه سال جاری از مجموع ۸۰ پرواز شرکت هوایی ساها در فرودگاه مهرآباد، ۴۶ پرواز بموقع و ۳۴ پرواز با تاخیر همراه بود.