ده شغل برتر دهه آتی عمدتا در حوزه های پزشکی، فن آوری اطلاعات، و مالی است.