یک درصد ثروتمندان آمریکایی، ۴۰% کل مالیات را می پردازند و ۶ درصد ثروتمند، مجموعا ۶۰% مالیات را.
۵۰ درصد قشر پایین، کمتر از ۳ درصد از مالیات را می پردازند.