محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه شهروند در مورد فیلترینگ کارتون زیر را منتشر کرد.