«فدراسیون و کیروش به پایان خط رسیدند» این خبر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی شه است.