انصاری گفت: موانعی زیادی از قبیل بحث کنترل قیمت ها، تسهیلات بانکی و مالیات پیش روی اصناف وجود دارد که بخشی از آن به تصمیم سازی های دولت مربوط می شود.

حبیب الله انصاری دبیرکل و رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در خصوص نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران اظهار کرد: وظایف اتاق اصناف شامل تولید، توزیع و خدمات فنی و غیرفنی است و همچنین در بحث آموزش، برندسازی و تجمیع واحدهای کوچک برای بهره برداری و بهره وری بیشتر، شناسایی قوانین کسب و کار و اصلاح قوانین نظام صنفی بررسی نقاط قوت و ضعف بازار نیز اصناف وظایفی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه ۳۷۰ اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که در حدود ۷ تا ۷,۵ میلیون نفر در بحث اصناف اشتغال دارند، افزود: با وظایفی که قانون برای اصناف مشخص کرده به طور کلی اصناف یک حلقه واسطه ای بین تولیدکننده، مسئولان خدمات و مصرف کننده هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: تولیدکننده و مصرف کننده بر یکدیگر اثرگذار هستند، لذا هر نوع چالش یا مانعی برای تولیدکننده به وجود بیاید در حوزه مصرف و بازار تاثیر خواهد داشت که البته این اثر هم از جنبه مثبت و هم از لحاظ منفی مدنظر است.

انصاری ادامه داد: در بحث قوانین بیشتر به کمیت آنها توجه می شود؛ به جای اینکه به ماهیت و چگونگی اجرای آنها در راستای توسعه اقتصادی دقت نظر داشته باشیم.

رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی توضیح داد: بحث تصمیمات جزیره ای یکی از زمینه های اصلی حرکت های سازمانی در مسائل اقتصادی شده و همکاری و همبستگی ها در عرصه های مختلف کمرنگ شده است.

وی تصریح کرد: امروز موانعی زیادی پیش روی اصناف و بازار وجود دارد که بخشی از آن قطعا به تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های دولت مربوط می شود به عنوان مثال بحث کنترل قیمت ها، حقوق و عوارض گمرکی، تسهیلات بانکی و مالیات باید بررسی شود که از دغدغه های اصناف است.