پرگردشگرترین شهرهای جهان کدامند؟

🔘هنگ کنگ با ۲۶/۶ میلیون نفر گردشگر در سال ۲۰۱۷ در صدر است

🔘صنعت گردشگری اشتغالزا و سودآور است