نگارنده: ریچارد نفیو

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

انتشارات: انتشارات دانشگاه کلمبیا (ویرایش اول، دسامبر ۲۰۱۷)

شابک: ۰۲۳۱۱۸۰۲۶۹-۹۷۸

باوجودآنکه تحریم‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی به کار گرفته می‌شوند، ممکن است در صورت عدم وجود یک راهبرد مشخص نسبت به ماهیت و تغییر رفتار کشور هدف،‌ بی‌اثر باشد. در کتاب هنر تحریم‌ها، ریچارد نفیو یک چارچوب عملی برای طراحی و اجرای تحریم‌ها ارائه می‌دهد که نه‌تنها بر راه‌کارهای اولیه تحریم تمرکز دارد بلکه به‌طور مؤثری بر چگونگی تنظیم روش آن و چگونگی تصمیم‌گیری نسبت به اثرگذاری بیشتر آن تأکید دارد.

نفیو که در طراحی و اجرای تحریم‌ها علیه ایران نقش عمده‌ای داشته است، دستورالعمل‌هایی برای تفسیر پاسخ‌ گروه‌های هدف به تحریم‌ها از دو منظر پرداخته است: فشار و راه‌حل. اثربخشی تحریم‌ها در کاربرد فشار علیه یک کشور هدف صورت می‌پذیرد اما گروه هدف ممکن است تلاش کند تا مقاومت و تحمل نموده یا راه غلبه بر این فشار را پیدا کند. درک رابطه بین فشار و راه‌حل، ماهیت اصلی کاربرد موفقیت‌آمیز و انسان دوستانه تحریم‌ها محسوب می‌شود. با توجه به این دو متغیر و چگونگی تغییر آن‌ها طیِ زمانِ اجرای تحریم‌ها، سیاست‌مداران می‌توانند بررسی کنند که در چه موقعیتی، دخالت دیپلماتیک مؤثر بوده و در چه زمانی مؤثر نیست. با تمرکز بر درس‌هایی که از تحریم‌های ایران و عراق گرفته‌شده است، نفیو برای سیاست‌مداران، راهنمای عملی چگونگی سنجش و پاسخ‌دهی به فشار و راه‌حل مفروض را ارائه می‌دهد.

کتاب حاضر با توجه به اینکه راه‌کارهای دشمنان و تحریم کنندگان را روشن می‌سازد، کمک می‌کند تا روش‌های طراحی، تدوین، اجرا و مقابله با کشورهای تحریم کننده را درک نموده و در صورت لازم از آن‌ها در راه‌کارهای سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری کنیم.