ایرج عرب گفته «تحت هر شرایطی برانکو را می‌خواهیم» این اظهار نظر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی شده است.