باخت برای همه است و به دنبال آن، جنگ تجاری جهانی بین آمریکا و شرکای آن افزایش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سی ان بی سی،کریستین لاگارد در کنفرانسی خبری چشم انداز اقتصاد جهانیگفت:«اقتصاد کلان جهانی به صورت جدی تحتتاثیر قرار گرفته و آثار آن فقط برای ایالات متحده نخواهد بود؛ بلکه اگر دیگرکشورها هم این اقدام را تلافی کنند،آنها هم تحت تاثیر قرار می گیرند؛به خصوص کشورهایی مثل کانادا،آلمانواتحادیه اروپا .»

هفته گذشته دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکامحدودیت های تجاری و افزایش تعرفه هایسنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم را پیشنهاد کرد که این موضوع چشم انداز جهانی واشنگتن  و شرکای تجاری آن را مشخص می‌کند.

جنگ های تجاری خوب هستند

ترامپ تاکنون چندین بار درباره تغییر تعرفه هایفولاد و آلومینیوم تاکید کردهاست؛ این موضوع هشدار برای اتحادیه اروپاست که به زودی بامالیات بزرگ برای تجارت با ایالات متحده روبرو می شود.ترامپ این جنگ ها را خوبتوصیف کرده است.

رییس صندوق بین المللی پول می گوید که اوامیدوار است که ترامپ تهدید خود را برای اعتمال تعرفه های جدید اجرایی نکند.

لاگارد می گوید:« در این به اصطلاح جنگ تجاری-یعنیافزایش تعرفه ها- هیچ کس برنده نمی شود، بلکه هر دو طرف بازنده هستند.»

لاگارد همچنین اذعان کرده که او نگران تاثیرتصمیمات ایالات متحده بر وضعیت تجاری بزرگترین اقتصاد جهان است.

او گفت:«برخی کشورها در جهان وجود دارند که بهتوافقنامه های سازمان تجارت جهانی احترام نمی گذارند و انتقال تکنولوژی را گران میکنند.چین یکی از این کشورهاست، اما این کشور تنها کشوری نیست که این اقدام را انجاممی دهد.»

منبع : خبرآنلاین