هزینه های جنگ در سوریه برای مردم این کشور تاکنون چقدر بوده است؟

نگاهی به اقتصاد، جمعیت، آب و آموزش در کشوری جنگ زده