در حال حاضر ساخت یک درام متوسط شهری یا آپارتمانی، چیزی در حدود ۱/۵ میلیارد تومان هزینه در پی دارد./ فرهیختگان