با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در شرکت سیمان تهران نتایج ناشن می دهد که با وجود حجم تولید و فروش انواع سیمان در این شرکت، میزان هزینه انرژی مصرفی به ازای یک و.احد فروش انجام شده در مقایسه با میانگین صنعت سیمان در کشور بالاست.

بررسی ها نشان می دهد که شاخص نسبت هزینه انرژی مصرفی به میزان فروش سالیانه در شرکت سیمان تهران در مقایسه با میانگین این شاخص در این صنعت مقدار بالاتری است.

بنابر گزارش رتبه آنلاین و به گفته احسان جنتی فرد، مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران در سال ۱۳۹۵ در شرکت سیمان تهران در حدود ۲۰ درصد کل مبلغ فروش این شرکت به هزینه های انرژی اختصاص داشته است در حالیکه این نسبت برای میانگین صنعت سیمان در کشور ۳ درصد کمتر است.

شاخص هزینه انرژی مصرفی به فروش سالیانه به منظور بررسی اینکه چه نسبتی از میزان فروش باید به هزینه انرژی مصرف اختصاص یابد اندازه گیری می شود و خوشبختانه این نسبت برای تمامی شرکت های سیمانی محاسبه شده است.

در این بررسی نسبت هزینه انرژی مصرفی به کل فروش سیمان تهران با متوسط این نسبت در کشور مقایسه شده است که کمتر بودن مقدار این شاخص مطلوبیت بیشتری برای هر شرکتی خواهد داشت. اما به لحاظ اینکه بتوان وضعیت عمومی شرکت های سیمانی را در ارتباط با مصرف انرژی درک نمود از مقایسه با میانگین صنعت نیز استفاده شده است که این مقایسه با ۵۰ شرکت سیمانی در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بوده است.

آمار منتشر شده توسط شبکه بهینه کاوی ایران Irbn.ir

براساس آمار منتشر در شبکه بهینه کاوی ایران وضعیت شاخص نسبت هزینه انرژی مصرفی به کل فروش شرکت سیمان تهران در طی سال های مورد بررسی به صورت زیر بوده است:

مقایسه مقدار این نسبت در مقایسه با میانگین صنعت سیمان نشان می دهد که در شرکت سیمان تهران در سال ۹۵، در حدود ۲۰ درصد کل مبلغ فروش مربوط به هزینه های انرژی بوده است. این در حالی است که این نسبت از سال ۱۳۹۲ پس از گذشت ۴ سال در حدود ۲۰ درصد نیز رشد داشته است.

لازم به ذکر است بر اساس بررسی های به عمل آمده مقدار این شاخص برای تمامی سال های بررسی شده بالاتر از میانگین صنعت سیمان بوده است که این وضعیت نشان دهنده وضعیت قابل بهبود این شاخص در شرکت سیمان تهران می باشد.

صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی در کشور می باشد که عواملی نظیر هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده هر واحد تولید سیمان گذاشت به گونه ای که بسیاری از شرکت های سیمانی در کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.