۲۰۱۷ وخیم ترین سال برای بازار بیمه و بیمه اتکایی در جهان تهدیدهای سایبری پیشرفته، عمده‌ترین نگرانی بیمه ها در سال ۲۰۱۸